Get the Flash Player to see this rotator.
Home » Opcinske sluzbe

II - ORGANIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE

 

 

Član 5.

 

Za vršenje upravnih i stručnih poslova kao i poslova lokalne samouprave iz nadležnosti općine osnivaju se službe za upravu i to:

 

1.      Služba za finansije,  poduzetništvo  i lokalni ekonomski razvoj 

2.      Služba za društvene djelatnosti i opću upravu

3.      Služba za civilnu zaštitu i poslove BIZ

4.      Služba za  geodetske, imovinsko pravne poslove i prostorno uređenje

5.      Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

 

 

Član 7.

 

SLUŽBA ZA FINANSIJE,  PODUZETNIŠTVO  I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno - pravni, studijsko - analitički, stručno - operativni  i informaciono - dokumentacioni  poslovi, koji se odnose na :

 

-     izradu prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata budžeta i izvršenja  budžeta;

-     izradu periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih i mjesečnih  finansijskih   

      planova   na osnovu finansijskih planova korisnika budžeta;

-     vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i      

      blagajničkog poslovanja;

-     staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava, odobrenih za       

      poslove iz nadležnosti Službe;

-     provođenje postupka nabavke roba usluga i radova (javnih nabavki) kao i  drugih 

      poslova;

-     koordinranje, pripremu i izradu prijedloga općinske razvojne strategije,  pojedinačnih 

      planova i projekata razvoja Općine, koje kandiduje potencijalnim investitorima,    

      donatorima i nadležnim organima;

-     provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe, te izvršavanje i   

      obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i     

      dužnosti Općine u oblasti privrede i razvoja;

-     prikupljanje i obradu drugih statističkih podataka značajnih za izradu informacija,  

      analiza, planova i razvojnih programa Općine,

-     u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, institutima, 

      zavodima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama  i  drugim,

      identifikacija i predlaganje prioritetnih  općinskih programa za  njihovu realizaciju;                 

-          praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog

     privređivanja sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti;

-         statistička istraživanja u oblastima iz nadležnosti Službe, po Programu statističkih   istraživanja od interesa za  lokalnu zajednicu;

-         utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave  i raspodjelu sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja

-         pripremu programa za unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture;

-         organiziranje provođenje i unapređenje komunalnog reda;

-         praćenje rada preduzeća  koji obavljaju poslove vodosnabdijevanja, odvođenja  i prerade otpadnih voda, prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada, održavanje javne čistoće, gradskih grobalja,održavanje prakova  i javnih parkirališta;

-         poslove održavanja lokalnih puteva i mostova;

-         utvrđivanje i provođenje  stambene politike i stambenih poslova  i donošenje programa  stambene i druge izgradnje;

-         poslove održavanja zgrada i zajedničkih dijelova i uređaja zgrada ;

-         organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza ;

-         analiziranje turističkih resursa i predlaganje mjera za razvoj turizma ;

-     poslov e iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede iz nadležnosti općine;

-     inspekcijske poslove, shodno važećim zakonskim propisima;

-     praćenje stanja  i ocjene rada  u preduzećima čiji je osnivač Općina  iz

      nadležnosti službe 

-     izradu pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđivanje  minimalno

-          tehničkih i drugih uslova i opremljenost poslovnih prostora za obavljanje     

      privrednih   djelatnosti   pravnih i fizičkih lica u skladu sa Zakonom;

-     rješavanje u prvostepenom postupku i o drugim pitanjima iz nadležnosti Službe;

-          izradu stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim 

 propisima   na zahtjev građana, službi, načelnika, ministarstava i dr.;

-     vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada Službe;

-          izradu informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz  

 oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada Službe;

-          uspostavljanje,vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registra iz djelokruga

       rada;

-          pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski

 načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata       

      koja usvajaju nadležni organi;

-     poslove pravne pomoći;

-          vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika i resorne

 službe o   ostvarenim prihodima i rashodima;

-          donošenje propisa o porezima , naknadama , doprinosima i taksama iz   

 nadležnosti  općine .

 

Član 8.

 

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU

 

U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni,studijsko-analitički, stručno-operativni i informaciono-dokumentacioni poslovi, koji se odnose na:

 

-         provođenje zakona i drugih propisa nadležnih organa institucija BiH, Federacije, Kantona i Općine iz oblasti uprave, ljudskih resursa i  društvenih djelatnosti ,

-         rješavanje u upravnim stvarima u oblasti opće uprave i društvenih djelatnosti,

-         vodođenje propisane službene evidencije i izdavanje uvjerenja na osnovu tih evidencija,

-         provođenje propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja,

-         organizaciju  i vođenje poslove matičara, poslove pisarnice, poslove ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, poslove arhive i dostave pošte,

-         vršenje poslova šalter sale,

-         organizaciju i koordiniranje rada mjesnih ureda, jedinstvene prijemne kancelarije,

-         vodiđenje i čuva matične evidencije službenika i namještenika te vršenje poslove u vezi sa radom i radnim odnosima uposlnika,

-         vršienje popisa i vodenje  evidencije o raseljenim licima i izbjeglicama,

-         koordiniranje rada sa humanitarnim organizacijama čiji se djelokrug veže za poslove opće uprave i društvenih djelatnosti,

-         provođenje propisa iz oblasti obrazovanja, odgoja, kulture, sporta, informisanja i zdravstva i provođenje utvrđene politike u tim oblastima iz nadležnosti općine,

-         ostvarivanje saradnje sa mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama,

-         zdravstvo, obrazovanje, sport, kulturu i nevladin sektor iz nadležnosti lokalne uprave,

-         koordiniranje i vršenje poslova vozača, kafe-kuhinje,domara  i higijeničara;

-         druge poslove iz svoje nadležnosti.

 

 

Član 9.

 

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU  I  POSLOVE BIZ

 

U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni,studijsko-analitički, stručno - operativni  i  informaciono - dokumentacioni poslovi, koji se odnose na:

 

-     provođenje zakona i drugih propisa  iz oblasti zaštite i spašavanja i oblasti BIZ; 

-     organizaciju, pripremu i provođenje zaštite i spašavanja na području općine;

-          izradu procjene ugroženosti za područje općine;

-          pripremu program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine;

-          predlaganje plana zaštite  i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća općine;

-          praćenje stanja pripreme za zaštitu i spašavanje i predlaganje mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;

-          organizaciju, izvođenje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite;

-          organizaciju i koordiniranje provođenja mjera zaštite i spašavanja te organiziaciju i provođenje poslova zaštite od požara i vatrogastvo, predlaganje programa samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini;

-          organizaciju opštinskog operativnog centra  civilne zaštite i obezbjeđenje njegovog rada;

-          vršenje  popune ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određivanje povjerenika civilne zaštite i obezbjeđenje njihove opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima, te organizaciju, izvođenje  i praćenje  realizacije njihove obuke;

-          pripremu propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;

-          vođenje propisane evidencije i vršienje drugih poslova zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima;

-          izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti BIZ;

-          praćenje stanja u oblasti BIZ -a i zaštite i ostvarivanje prava boraca NOR-a ,  vojnih invalida  i njihovih porodica;

-          staranje  o socijalno statusnim pitanjima boraca, šehidskih porodica, RVI, uključujući i rješavanje stambenih i drugih statusnih pitanja navedenih kategorija;

-          vođenje evidencije o korisnicima BIZ te izradu izvještaja o ostvarivanju prava navedenih kategorija;

-          izradu planova i programa iz oblasti BIZ;

-          rješavanje  u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

-          vođenje propisane službene evidencije i izdavanje  uvjerenja o činjenicama iz tih evidencija;

-          pripremu nacrta odluka iz oblasti iz koje je nadležna;

-          provođenje akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;

-          vršenje  i drugih poslova iz svoje nadležnosti. 

 

 

Član 10.

 

SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

I  PROSTORNO UREĐENJE

 

U  ovoj Službi vrše se poslovi upravnog rješavanja, normativno pravni, studijsko -   analitički, stručno-operativni, informaciono - dokumentacioni  i  operativno - tehnički poslovi koji se odnose na:

 

   provođenje zakona i drugih propisa nadležnih organa i institucija  BiH , Federacije ,   

      Kantona i Općine iz oblasti prostornog uređenja, imovinskih odnosa, premjera i  

      katastra zemljišta, oblast građenja i zaštite okolice;

-     pripremu, donošenje i provođenje prostorne i urbanističko planske dokumentacije,

-     poslove u vezi sa zemljišnom politikom i ustupanjem gradskog građevinskog   

      zemljišta u  svrhu  privođenja krajnjoj namjeni prema važećim planovima,          

-    vođenje upravnog postupka iz oblasti urbanizma,imovinsko pravnih odnosa i katastra,

     oblast građenja i zaštite okolice;

-    vođenje evidencije građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih objekata,

-    provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja,

-    izradu, donošenje i provođenje prostorne i urbanističko planske dokumentacije,

-    poslove parcelacije zemljišta, poslove izdavanja urbanističke saglasnosti, građevinske

     i upotrebne  dozvole,

-    provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti katastra, geodetskih i imovinsko pravnih

     poslova,

-    poslove zemljišne politike i ustupanja zemljišta radi privođenja krajnjoj namjeni,

-    rješavanje imovinsko pravnih odnosa,

-    provođenje katastarskih planova, poslova premjera i katastra,

-    obračun naknada na građevinskom zemljištu,

-    pripremu  prijdloga odluka i drugih akta iz nadležnosti službe  koje donosi Općinsko   

     vijeće ;

-    izradu analiza, izvještaja  i informacija  iz nadležnosti službe;

-    vođenje evidencije  i izdavanje  uvjerenja o činjenicama  o kojima se vodi službena 

     evidencija ;

-    oblast legalizacije bespravno izgrađenih objekta;

-    obavljanje  i drugih  poslove iz svoje nadležnosti.

 

 

Član 11.

 

STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

 

Stručna služba Vijeća i Općinskog načelnika obavlja stručne, administrativno-tehničke i protokolarne poslove za potrebe Vijeća i Općinskog načelnika, a naročito vrši:

 

-    učestvuje u pripremanju i organizovanju sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela,

-    učestvuje u pripremanju programa i planova rada Vijeća i njegovih radnih tijela,

-    praćenje i pripremanje organizacije i funkcionisanja uprave,

-    planiranje  i realizaciju protokolarne aktivnosti Općinskog načelnika i Vijeća,

-    pripremu prijedloga općih i drugih akata za potrebe Vijeća i Općinskog načelnika,

-    vrši snimanje sjednica Vijeća, vodenja evidencije i pripreme Službenog glasnika  

     općine,

-    vrši tehničko administrativne poslove Stručne službe,

-    vrši i druge poslove iz nadležnosti Vijeća i Općinskog načelnika.

-    administriranje i održavanje informacionog sistema Općine,

-    planiranje, realizacija i održavanje baza podataka za općinske organe uprave,

-    poslove planiranja informacionih sistema i tehnologija,

-    planiranje, organizaciju i praćenje obuke i stručnog usavršavanja korisnika  

     informacionog sistema i tehnologija,

-    planiranje i projektovanje informacionih sistema i baza podataka i automatsku obradu

     podataka,

-    planiranje i izradu aplikacija iz oblasti administrativnih poslova,

-    projektovanje, izradu, ministriranje i održavanje Internet stranice Općine,

-    backup-elektronsko arhiviranje podataka

-    poslove informisanja (Internog i javnog)

-    dizajniranje i graficku pripremu, te uredenje publikacija i drugih informativnih sadržaja

     iz domena rada Općine    

-   vrši i druge poslove iz nadležnosti Vijeća i Općinskog nacčelnika.

 

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...