Get the Flash Player to see this rotator.
Home » statut

  Na osnovu člana IV (2). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/06), Općinsko vijeće Kladanj, na sjednici održanoj dana 30.09.2011.godine, d o n o s i

 

 

S T A T U T

OPĆINE KLADANJ

 

I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim statutom u skladu sa ustavom i zakonom bliže se uređuju pitanja: statusna obilježja općine, samoupravni djelokrug općine, organi općine, međusobni odnosi Općinskog vijeća  i Općinskog načelnika, općinsko pravobranilaštvo, mjesna samouprava, neposredno učestvovanje građana u odlučivanju, oblici saradnje sa drugim općinama, finansiranje i imovina općine, propisi i drugi akti općine, odnosi saradnje sa federalnim i kantonalnim vlastima, javnost i transparentnost, postupak za donošenje izmjene i dopune statuta    

 

KOMPLETAN TEKST STATUTA MOŽETE PREUZETI OVDJE 

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...